Καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Καταστατικό

Του Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητιατρική Εταιρεία Ιατρών Αγώνων» («ΑΘΛ.ΕΤ.Ι.Α.»).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

Άρθρο 1: Επωνυμία

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Αθλητιατρική Εταιρεία Ιατρών Αγώνων».
Το Σωματείο έχει σφραγίδα παραλληλόγραμμη που φέρει την πλήρη επωνυμία του και συντετμημένη την επωνυμία του με τα αρχικά «ΑΘΛ.ΕΤ.Ι.Α.».

Άρθρο 2: Έδρα

Έδρα του Σωματείου ορίζεται στην Αγ. Παρασκευή Αττικής, επί της οδού Μεσογείων αριθ. 439 (έναντι Ιερού Ναού).

 

Άρθρο 3: Σκοποί

Σκοποί του Σωματείου είναι:

α. Η κάλυψη αγώνων όλων ανεξαιρέτως των αθλημάτων ομαδικών και ατομικών με πτυχιούχους ιατρούς που θα προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες κατά την διάρκεια των αγώνων αυτών, β. Η ως άνω κάλυψη αφορά και τους ολυμπιακούς αγώνες του «Αθήνα 2004» ως και τους παραολυμπιακούς αγώνες (ατόμων με ειδικές ανάγκες).

γ. Δυνατότητα κάλυψης των ανωτέρω αθλητικών εκδηλώσεων και με πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές και πτυχιούχους ΤΕΕΦΑ (γυμναστές), σε βοηθητικό ρόλο που έχει σχέση με την επιστήμη τους.

δ. Η συνεργασία και η αμοιβαία συμπαράσταση, ο συντονισμός ενεργειών και η αλληλοβοήθεια τόσο με τους επίσημους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας όσο και άλλα μη κερδοσκοπικά Σωματεία ή φορείς που επιδιώκουν ή εξυπηρετούν συναφείς σκοπούς.

 

Άρθρο 4: Μέσα

Το Σωματείο επιδιώκει την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα:

α. Να πραγματοποιεί σεμινάρια για ιατρούς, φυσικοθεραπευτές και γυμναστές που θα αφορούν κάθε είδους τραυματισμούς, παθολογικές καταστάσεις και εργοφυσιολογικές μελέτες, β. Να πραγματοποιεί πρακτική εξάσκηση για την άμεση αντιμετώπιση τραυματισμών και γνώσεις ανάνηψης που θα επισημαίνονται στους ενδιαφερόμενους σε ειδικά – για τόν σκοπό αυτό σεμινάρια – τόσο στους αγωνιστικούς χώρους όσο και σε νοσηλευτικά ιδρύματα.

γ. Να τηρεί στατιστικά στοιχεία από τραυματισμούς και άλλες παθολογικές καταστάσεις που συμβαίνουν κατά την διάρκεια των αγώνων.

δ. Να επεξεργάζεται τα αποτελέσματα, να ανακοινώνει και να δημοσιεύει αυτά σε συνέδρια και περιοδικά.

Επίσης θα πραγματοποιεί μεγάλο οργανωμένο Συνέδριο, τουλάχιστον ανά διετία, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Στα Συνέδρια αυτά θα καλούνται να διδάξουν κορυφαίοι αθλητίατροι, ιατροί άλλων ειδικοτήτων σχετικοί με τον αθλητισμό από όλο τον κόσμο αλλά και διακεκριμένοι φυσικοθεραπευτές και εργοφυσιολόγοι.

δ. Να μισθώνει κτίρια και να συνάπτει μισθώσεις έργου ή εργασίας με ειδικούς που κρίνονται απαραίτητοι για την επίτευξη των σκοπών του.

ε. Να προμηθεύεται τον ανάλογο εξοπλισμό για την λειτουργία των γραφείων του ως επίσης και για την πραγματοποίηση των συνεδρίων εκπαιδευτικών και ενημερωτικών.

στ. Να δέχεται κάθε είδους συνεισφορά σε είδος ή σε χρήμα και να χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο για την επίτευξη και πραγματοποίηση των σκοπών του.

ζ. Να οργανώνει συνέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις, άλλες εκδηλώσεις και να εκδίδει διάφορα έντυπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 5: Εγγραφή μελών

Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει κάθε πτυχιούχος ιατρός και πτυχιούχος φυσικοθεραπευτής και τελειόφοιτος ΤΕΕΦΑ (γυμναστής) εφόσον αυτός δηλώσει ότι αποδέχεται τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και επιθυμεί να συμβάλλει στην πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.
Η εγγραφή του νέου μέλους γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου καταβάλλοντος το ποσό της εγγραφής και την ετήσια συνδρομή που αρχικά καθορίζονται για μεν την εγγραφή το ποσό των σαράντα (40) ευρώ για δε την ετήσια συνδρομή στο ποσό των είκοσι πέντε (25) ευρώ. Τα ως άνω ποσά ετησίως θα αναπροσαρμόζονται από την Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής προτάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Για την εγγραφή μέλους απαιτείται να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Με αυτήν ο αιτών ζητεί την εγγραφή του στο μητρώο μελών και δηλώνει:
α. Την θέση την οποία καταλαμβάνει με την συγκεκριμένη ιδιότητα, ιατρός ή φυσικοθεραπευτής ή γυμναστής, η οποία επιβεβαιώνεται με την προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου του πτυχίου του β. Την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του και τους αριθμούς των τηλεφώνων του

γ. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της αίτησης στην πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίαση του. 3. Επίτιμα μέλη του σωματείου μπορούν να ονομασθούν ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. όσοι προσέφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στο Σωματείο.

 

Άρθρο 6: Αποχώρηση μελών

Κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί να αποχωρήσει από αυτό, ύστερα από έγγραφη γνωστοποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Εάν κάποιο μέλος καθυστερεί την συνδρομή του πλέον του ενός έτους και μετά παρόδου δύο μηνών από σχετική ειδοποίηση του ταμία.
Κάθε μέλος που αποχωρεί υποχρεούται να καταβάλλει τις συνδρομές ολόκληρου του έτους, μέσα στο οποίο γίνεται η αποχώρηση, εξακολουθεί δε να ευθύνεται απέναντι στο Σωματείο για κάθε υποχρέωση που είχε αναλάβει κατά το χρόνο που διετέλεσε μέλος του.
Σε περίπτωση που το μέλος που αποχωρεί αρνείται να καταβάλλει τις οφειλόμενες συνδρομές του, το Σωματείο μπορεί να το ενάγει ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. εάν κάποιο μέλος παραβαίνει το καταστατικό και τις αποφάσεις του Σωματείου είτε η συμπεριφορά του αντιβαίνει του σκοπούς αυτού. Η απόφαση διαγραφής λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των ψηφισάντων μελών.
6. Μέλη που αποχωρούν από το Σωματείο, μπορούν να
επανεγγραφούν, θεωρούμενα ως νέα μέλη.

 

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις

Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται:

α. Να καταβάλλουν τις οφειλόμενες προς το Σωματείο συνδρομές, β. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, γ. Να πειθαρχούν στις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου.

 

δ. Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στις διάφορες εκδηλώσεις της οργάνωσης.

ε. Να αναλαμβάνουν αξιώματα και να εκτελούν κάθε εργασία που τους αναθέτει το Δ.Σ. ή η Γ.Σ.

 

Άρθρο 8: Δικαιώματα

Τα μέλη του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς αυτό, έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, να ψηφίζουν σε αυτές, να ελέγχουν τη Διοίκηση του Σωματείου καθώς και να εκλέγουν και εκλέγονται σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

 

Άρθρο 9: Πειθαρχικές ευθύνες

Στα μέλη που παραβαίνουν το καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και που η διαγωγή τους είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα του Σωματείου, μπορούν να επιβληθούν ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος οι ακόλουθες ποινές:
α. Έγγραφη επίπληξη, β. Μομφή.

γ. Προσωρινή διαγραφή ενός έτους, δ. Οριστική διαγραφή.

Η έγγραφη επίπληξη και η μομφή επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία, μετά από έγγραφη αναφορά του 1/20 των μελών του Σωματείου ή 4 μελών του Δ.Σ. και με πλειοψηφία 5/9 αυτού. Οι ποινές αυτές μπορούν όμως να επιλυθούν και από την Γ. Σ. σε μέλος της για επίδειξη ανάρμοστης συμπεριφοράς.
Η προσωρινή και οριστική διαγραφή επιβάλλονται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται μετά από μυστική ψηφοφορία.

Το θέμα εισάγεται στη Γ.Σ. μετά από πρόταση του 1/10 των μελών προς το Δ.Σ. ή μετά από απόφαση του Δ.Σ. και συζητείται στην πρώτη Γ.Σ.

3. Πριν την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής το υπό κατηγορία μέλος καλείται σε έγγραφη απολογία, η οποία πρέπει να υποβληθεί το αργότερο σε 15 ημέρες. Απολογία μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

Άρθρο 10: Διαγραφή

Με απόφαση του Δ.Σ. διαγράφονται από μέλη του σωματείου:
α. Όσοι έπαψαν να συγκεντρώνουν τις οριζόμενες στο άρθρο 5 παρ. 1 προϋπόθεσης για την εγγραφή τους ως μελών .

β. Όσοι καθυστερούν την συνδρομή τους πέραν του έτους

γ. Όσοι έχουν υποπέσει σε παράπτωμα που έχει επισύρει την

επιβολή ως ποινής της οριστικής διαγραφής.

δ. Όσοι, χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, δεν πήραν μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησης του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΠΟΡΟΙ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΒΙΒΛΙΑ

Άρθρο11:Πόροι

Tακτικοί πόροι είναι:

α. Το δικαίωμα εγγραφής που ανέρχεται στα σαράντα (40) ευρώ και προκαταβάλλεται με την εγγραφή.

β. Η ετήσια συνδρομή που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε (25) ευρώ και εισπράττεται απευθείας από τα μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την αναπροσαρμογή της ετήσιας συνδρομής μετά από εισήγηση του Δ.Σ.

γ. Τα τακτικά εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Σωματείου ( τόκοι καταθέσεων κλπ.)

Έκτακτοι πόροι είναι:
α. Οι έκτακτες εισφορές των μελών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ., καθώς και οι εθελοντικές εισφορές τους.

β. Τα έσοδα από την οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων.

γ. Κάθε ποσό που προέρχεται από δωρεά, κληρονομιά, κληροδοσία ή επιχορήγηση. Τα παραπάνω γίνονται δεκτά κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Η αποδοχή κληρονομιάς από το Σωματείο γίνεται πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφή.

 

Άρθρο 12: Διαχείριση

Το Σωματείο τηρεί λογαριασμό σε ένα από τα καταστήματα Τραπεζών που εδρεύουν στην Αθήνα. Σε αυτόν κατατίθεται κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.
Η περιουσία του Σωματείου δεν μπορεί να διατεθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζει το καταστατικό, ούτε η εκμετάλλευση της μπορεί να συνιστά άσκηση κερδοσκοπικής δραστηριότητας, παρά μόνο να αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο 13: Βιβλία και Στοιχεία

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία, αριθμημένα και θεωρημένα, πριν χρησιμοποιηθούν, από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών:

α. Μητρώου Μελών, όπου καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό τα

στοιχεία των μελών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός

δελτίου ταυτότητας και χρονολογίες εγγραφής – διαγραφής).

β. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.

γ. Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Ταμείου, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι

εισπράξεις και πληρωμές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 14: Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και αποφαίνεται για θέματα που με το καταστατικό είτε έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητα της είτε δεν έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Σωματείου. Η Γ.Σ. εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ., της ελεγκτικής και της εφορευτικής επιτροπής. Αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού και του προϋπολογισμού. Ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίζει για την απαλλαγή ή τον καταλογισμό ευθυνών σε αυτό. Εγκρίνει την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την οικονομική διαχείριση του σωματείου. Αποφασίζει για την οριστική διαγραφή μέλους, μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου.

Η Γ.Σ. συγκαλείται στην έδρα του Σωματείου με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται με τοιχοκόλληση στους πίνακες ανακοινώσεων στα γραφεία του σωματείου, πριν από 8 τουλάχιστον ημέρες. Προκειμένου για σύγκληση Γ.Σ. με θέμα εκλογές, η πρόσκληση γνωστοποιείται με τον ίδιο τρόπο πριν από τουλάχιστον 15 ημέρες.

Η Γ.Σ. διευθύνεται από 3μελές Προεδρείο εκλεγόμενο στην αρχή των εργασιών του. Αυτό ευθύνεται για την τήρηση των πρακτικών, τα οποία διαβάζονται και επικυρώνονται στο τέλος της συνεδρίασης και πριν την έναρξη των εκλογών.

Η Γ.Σ. συζητεί και αποφασίζει για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Για να περιληφθεί θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. απαιτείται η υποβολή αυτού στο Δ.Σ. πριν από 20 ημέρες τουλάχιστον από την σύγκληση τακτικής Γ.Σ. με έγγραφη αίτηση που να είναι υπογραμμένη από το 1/10 τουλάχιστον των μελών. Το Δ.Σ. αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της αίτησης. 2. Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Α. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο, μέσα στους δύο πρώτους μήνες κάθε ημερολογιακού έτους. Σε αυτήν υποβάλλονται προς έγκριση ο ισολογισμός, ο απολογισμός και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το περασμένο έτος καθώς και ο προϋπολογισμός για το τρέχον έτος.

Συζητείται επίσης και λαμβάνεται απόφαση για την έκθεση των πεπραγμένων που υποβάλλει το Δ.Σ.

Β. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται στις εξής περιπτώσεις:

α. Όταν το Δ.Σ. κρίνει αναγκαία τη σύγκληση της

β. Όταν ζητηθεί από το 1/10 των μελών, με έγγραφη αίτηση προς το

Δ.Σ., όπου αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα.

γ. Όταν ζητηθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή με έγγραφη αίτηση

προς το Δ.Σ., όπου θα αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.

Στις περιπτώσεις β και γ το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη

Γενική Συνέλευση μέσα σε 30 ημέρες το πολύ από την επίδοση της

αίτησης.

 

Άρθρο 15: Απαρτία Γ.Σ.

1 .Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Α.Κ., του νόμου 1264/82 και κάθε άλλης διάταξης νόμου ή του παρόντος καταστατικού, που προβλέπουν ειδικώς διαφορετική απαρτία, απαιτείται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων κατά τις συνελεύσεις των μελών, η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του όλου αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση, συγκαλείται δεύτερη με τα ίδια θέματα, εις την οποία λαμβάνονται αποφάσεις από τα παριστάμενα μέλη στην Γ.Σ. που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Εάν η Γ.Σ. βρεθεί σε απαρτία και αρχίσει η συνεδρίαση,
εξακολουθεί αυτή να βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη κι αν
παραμείνουν, πάντως όχι λιγότερα του 1/5 του όλου αριθμού των
μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Όσο εξακολουθεί η συνεδρίαση, θέμα μη απαρτίας δημιουργείται μόνο με υποβολή προς το Προεδρείο της Γ.Σ. ένστασης περί μη απαρτίας που υπογράφεται από 10 τουλάχιστον μέλη.
Εάν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. διαλύεται.
Οι αποφάσεις όμως που έχουν ληφθεί μέχρι τη διάλυση της Γ.Σ. λόγω μη απαρτίας, είναι έγκυρες.

 

Άρθρο 16: Λήψη αποφάσεων Γ.Σ.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και πάντοτε ύστερα από ψηφοφορία με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.
Ψηφοφορίες που αφορούν εκλογή συλλογικών οργάνων ή αντιπροσώπων σε ανώτερου βαθμού συνδικαλιστικές οργανώσεις, κήρυξη απεργίας, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και προσωπικά ζητήματα, έγκριση λογοδοσίας, επιβολή έκτακτων εισφορών και τροποποίηση του καταστατικού, είναι άκυρες αν δεν διεξαχθούν μυστικά.
3. Αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών απαιτείται
για την λήψη αποφάσεων τροποποίησης ή συμπλήρωσης του
καταστατικού του Σωματείου ή διάλυσης αυτού, με την επιφύλαξη
του άρθρου 99 Α.Κ.

 

Άρθρο 17: Διοικητικό Συμβούλιο – Συγκρότηση

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο με τρία (3) αναπληρωματικά μέλη του κάθε τριετία με μυστική ψηφοφορία των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Το Δ.Σ. μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία και μέλος υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Σωματείου. Οι ιδιότητες Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία απαγορεύεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Για την κατανομή των αξιωμάτων αρκεί η σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία των δύο πρώτων σε σειρά ψήφων.
Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Άσκηση καθηκόντων διοικήσεως από οποιοδήποτε μέλος του, μετά τη λήξη της θητείας απαγορεύεται, κάθε δε επιχειρούμενη πράξη είναι άκυρη.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ., η απερχόμενη διοίκηση οφείλει να παραδώσει σε αυτό τη διοίκηση του Σωματείου καθώς και κάθε ακίνητη και κινητή περιουσία του. ΓΓ αυτό συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής προσυπογραφόμενο, παρουσία και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής, από τους απερχόμενους και αναλαμβάνοντες Προέδρους, Γεν. Γραμματείς και Ταμίες.
Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Δ.Σ. αποχωρήσει λόγω παραίτησης ή κωλύματος πέραν του εξαμήνου ή αδικαιολόγητης αποχής επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις (οπότε θεωρείται ότι υπέβαλε παραίτηση), καλούνται από το Δ.Σ. τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας τους. Σε περίπτωση προσωρινού δικαιολογημένου κωλύματος μέχρι έξι (6) μηνών, καλούνται με την ίδια διαδικασία, τα αναπληρωματικά ‘μέλη για προσωρινή αναπλήρωση και αποχωρούν όταν επιστρέψει το τακτικό μέλος.
Σε περίπτωση παραίτησης ή κωλύματος τριών (3) και άνω από τα αρχικά εκλεγέντα μέλη, οι εναπομείναντες, μαζί με τους αναπληρωματικούς, οφείλουν μέσα σε δύο μήνες από την τελευταία παραίτηση, να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση, με θέμα ” Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου”.

Άρθρο 18: Καθήκοντα Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την τακτική και καθορίζει τους στόχους και τα μέσα για την επιτυχία και εκπλήρωση των σκοπών της οργάνωσης και ενεργεί πάνω σε όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την οργάνωση. Εφαρμόζει το Καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία της οργάνωσης και εγκρίνει κάθε δαπάνη μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Προπαρασκευάζει τις εργασίες της Γ.Σ. και εκτελεί τις αποφάσεις της. Συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό και καταρτίζει τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του επομένου έτους και τους υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. προς έγκριση.

Το Δ.Σ. συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών τους. Το Δ.Σ. κατά τις συνεδριάσεις του ελέγχει την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων του από τα εκτελεστικά όργανα του, εγκρίνει ή μη τις ενέργειες τους, προγραμματίζει και αποφασίζει για τις παραπέρα ενέργειες και κατευθύνσεις.

2.Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την διεκπεραίωση των υποθέσεων του Σωματείου και την εκπλήρωση της αποστολής τους. Κάθε διαφωνία τους πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρείται στα πρακτικά του Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. δεν ευθύνεται για αποφάσεις λαμβανόμενες σε συνεδρίαση που δεν παραβρέθηκε ή που, παριστάμενο διαφώνησε.

 

Άρθρο 19: Συνεδριάσεις Δ.Σ. – Λήψη αποφάσεων

1. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το μήνα, σε έκτακτη δε, κάθε φορά, που το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν δυο (2) από τα μέλη του με έγγραφη αίτηση τους στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη το αργότερο στην επόμενη συνεδρίαση. Για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις απαιτείται η παρουσία τριών (3) τουλάχιστον μελών, σε κάθε δε συνεδρίαση προεδρεύει ο Πρόεδρος ή, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος.

2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα οπότε είναι μυστική.

3. Η ημέρα και η ώρα των τακτικών συνεδριάσεων ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. μετά την συγκρότηση του σε σώμα. Στις έκτακτες συνεδριάσεις τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται με έγγραφες προσκλήσεις, στις οποίες αναγράφονται απαραίτητα και τα θέματα που θα συζητηθούν.

4. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις του, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και κηρύσσεται έκπτωτο του αξιώματος του, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. που αναγράφεται στα πρακτικά, οπότε αντικαθίσταται από τον κατά σειρά επιτυχίας, αναπληρωματικό σύμβουλο.

 

Άρθρο 20: Πειθαρχική ευθύνη των μελών του Δ.Σ.

Πέρα από όσα αναφέρονται στο άρθρο 9, τα οποία έχουν ισχύ και για τα μέλη του Δ.Σ. αυτά υπόκεινται και στην ποινή της έκπτωσης από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.
Για την επιβολή της έκπτωσης αρμόδιο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία επιλαμβάνεται μετά από έγγραφη αναφορά τριών (3) μελών του Δ.Σ. ή του 1/6 τουλάχιστον των μελών του Σωματείου, ή τέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής. Σε αυτή την Γενική Συνέλευση πρέπει να παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και για να ληφθεί απόφαση απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 τουλάχιστον των παρόντων.

Η ποινή της έκπτωσης επιβάλλεται όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι: α. Επίδειξη αδιαφορίας για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του.
β. Χρησιμοποίηση της ιδιότητας του για προσωπική ωφέλεια.

γ. Παράβαση του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ.

δ. Η από την Ελεγκτική Επιτροπή διαπιστούμενη παράβαση

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 26 του παρόντος

καταστατικού.

 

Άρθρο 21: Αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ.

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι η κεφαλή του με κύρος και προβολή οπωσδήποτε πτυχιούχος ειδικευμένος ιατρός που καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες του τις σχέσεις με τους τρίτους και ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής ή άλλης Αρχής. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σε αυτές και καταρτίζει με τον Γεν. Γραμματέα την ημερήσια διάταξη.

Υπογράφει όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με την διοίκηση και την οργάνωση, καθώς και όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών και τις αποδείξεις και έγγραφα.
Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., κοινοποιεί και δέχεται αγωγές και ασκεί όλα τα ένδικα μέσα.
4. Εάν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Εάν απουσιάζουν ή κωλύονται συγχρόνως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, τότε καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο σύμβουλος που πλειοψήφησε στις εκλογές από τις οποίες αναδείχθηκε το Δ.Σ.

5. Ο Πρόεδρος επικουρείται στο έργο του από τον Αντιπρόεδρο στον
οποίο μπορεί να εκχωρήσει μέρος των αρμοδιοτήτων του, ύστερα
από σχετική έγκριση του Δ.Σ.

Άρθρο 22: Αρμοδιότητες Γεν. Γραμματέα

1. Ο Γεν. Γραμματέας φυλάσσει τα αρχεία και την σφραγίδα του Σωματείου. Τηρεί μητρώο μελών και το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων. Φροντίζει για την σύνταξη των ανακοινώσεων και την διεξαγωγή της αλληλογραφίας.

2. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και για την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων του Σωματείου.

3. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το μέλος υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων.

 

Άρθρο 23: Αρμοδιότητες Ταμία

Ο Ταμίας κρατεί το ταμείο του Σωματείου και ενεργεί όλες τις εισπράξεις του με εντάλματα που υπογράφονται από τον ίδιο κάτω από τη σφραγίδα του σωματείου. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία.
Κάνει όλες τις πληρωμές με εντάλματα που υπογράφονται από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.
3. Τηρεί τα βιβλία εισπράξεων – πληρωμών και περιουσίας,
φυλάσσει τα μπλοκ αποδείξεων και τα λοιπά παραστατικά στοιχεία.

Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό της ταμειακής διαχείρισης.
Καταρτίζει τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό εισηγούμενος την επεξεργασία τους στο Δ.Σ. για την υποβολή τους προς έγκριση στη Γ.Σ.
Καταθέτει στην Τράπεζα που έχει προκριθεί από το Δ.Σ. στο όνομα και για λογαριασμό του Σωματείου κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ, δυνάμενο το ποσό τούτο να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ. ανάλογα με τις ανάγκες της οργάνωσης.
Ανάληψη εκ μέρους του χρηματικών ποσών από τις καταθέσεις του Σωματείου στην Τράπεζα, επιτρέπεται μετά από ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.
Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 24: Αρμοδιότητες υπευθύνου δημοσίων σχέσεων

Έχει την υπευθυνότητα για τις δημόσιες σχέσεις του Σωματείου με την Πολιτεία, δήμους, οργανισμούς, εταιρείες, συλλόγους, νομικά πρόσωπα με γραπτό ή ηλεκτρονικό τύπο.

 

Άρθρο 25: Ελεγκτική Επιτροπή

Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εποπτεία του Δ.Σ. ως προς την οικονομική διαχείριση του Σωματείου. Συντάσσει έκθεση ελέγχου εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, μετά την σύνταξη του Απολογισμού – Ισολογισμού και την υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ.
Ασκεί έλεγχο οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο στα τηρούμενα βιβλία και δικαιολογητικά εισπράξεων και πληρωμών της οργάνωσης.
Δικαιούται να ζητήσει από το Δ.Σ. τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών.
Το Δ. Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. εντός μηνός από την αίτηση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η Ε.Ε. συγκαλεί η ίδια την Γ.Σ. εντός 20ημέρου και την ενημερώνει σχετικά.

4. Η Ε.Ε. είναι τριμελής, εκλέγεται δε ανά τριετία με δύο αναπληρωματικά μέλη ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. στις αρχαιρεσίες που προβλέπει το άρθρο με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Πρόεδρος της Ε.Ε. ορίζεται το μέλος που πλειοψήφησε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': ΕΚΛΟΓΕΣ

Άρθοο 26: Προκήρυξη εκλογών – Εφορευτική Επιτροπή

Οι εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής προκηρύσσονται από το Δ.Σ. ανά τριετία. Η προκήρυξη προσδιορίζει τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.
Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Αυτή εκλέγεται από την Γ.Σ. με ψηφοφορία που προηγείται της ψηφοφορίας για την εκλογή του Δ.Σ. και προεδρεύεται από υπερψηφισμένο μέλος της Γ.Σ. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρακτικά, όπου καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις της καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Άρθρο 27: Εκλογικό σύστημα – Υποβολή και ανακήρυξη υποψηφιοτήτων

Η εκλογή των οργάνων του Σωματείου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Αμέσως μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής τίθενται στην διάθεση της από το Δ.Σ.:
α) ονομαστική κατάσταση των μελών κατά αλφαβητική σειρά, που περιέχει το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ταμειακή ενημερότητα καθώς και στήλη στην οποία θα υπογράφει το μέλος που θα ψηφίζει.

β) Τα ονόματα των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να υποβάλλονται μέχρι 24 ώρες πριν τις εκλογές.

 

Άρθρο 28: Ψηφοφορία

Η ψηφοφορία γίνεται βάσει των αναφερόμενων στο άρθρο 29 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού ονομαστικών καταστάσεων των μελών, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου.
Η ψηφοφορία διεξάγεται μυστικά. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να εκδηλώσει την προτίμηση του σε ένα ψηφοδέλτιο της εκλογής του και το πολύ πέντε (5) υποψηφίους για το Δ.Σ., τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή και τόσους για τους αντιπροσώπους όσους προβλέπονται σε κάθε περίπτωση.

Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξης και την διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας και εποπτεύει ώστε οι εκλογές να διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού. Αποφαίνεται προσωρινά για κάθε ανακύπτουσα αμφισβήτηση ή υποβαλλόμενη ένσταση.

Άρθρο 29: Διαλογή – Ανακήρυξη επιτυχόντων

Αφού περατωθεί η ψηφοφορία, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει σε διαλογή των ψηφοδελτίων, στην οποία δικαιούνται να παρίστανται ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.
Η διαλογή τελειώνει με την σύνταξη και υπογραφή πρακτικού διαλογής ψηφοδελτίων, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των ψηφισάντων και εκείνος των εγκύρων, λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων, καθώς και κατά σειρά επιτυχίας τα ονόματα των υποψηφίων κάθε συνδυασμού ή του ενιαίου ψηφοδελτίου με τον αντίστοιχο αριθμών σταυρών προτίμησης για τον καθένα τους.

Άρθρο 30: Λήξη καθηκόντων Εφορευτικής Επιτροπής

1. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το τέλος των εκλογών και την ανάδειξη των επιτυχόντων συμβούλων, παραδίδει εντός τριών ημερών το εκλογικό υλικό στον Γεν. Γραμματέα του αποχωρούντος Δ.Σ. με απόδειξη παραλαβής του, περατώνοντας έτσι την αποστολή της. Ο υπερψηφισθείς αντιπρόσωπος παραδίδει τα οικεία στοιχεία στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 1264/82.

2. Ο απερχόμενος Γεν. Γραμματέας υποχρεούται να παραδώσει το παραπάνω υλικό μαζί με το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου στο νέο Δ. Σ.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Άρθρο 31: Τροποποίηση Καταστατικού

Η τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος Καταστατικού, γίνεται από την Γ.Σ. Για πιθανή διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία του ημίσεως 1/2 τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων ψηφισάντων μελών. Το τροποποιηθέν κείμενο θα ανακοινώνεται στα μέλη ένα (1) μήνα πριν τη σύγκληση της Γ.Σ. που θα επιληφθεί της τροποποίησης.

 

Άρθρο 32: Διάλυση

Το Σωματείο διαλύεται:
α. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του καταστεί μικρότερος των είκοσι (20).

β. Με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, εφόσον το ζητήσει η διοίκηση του ή το 1/5 των μελών του και συντρέχει ένας από τους λόγους του άρθρου 105 Α.Κ.

γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου διενεργείται εκκαθάριση και η Γ.Σ. αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας του σωματείου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 33: Εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού θα προκηρυχθούν από την προσωρινή διοίκηση του Σωματείου εντός τριών (3) το πολύ μηνών από τις δημοσιεύσεις του παρόντος καταστατικού σύμφωνα με όσα διατάσσει η δικαστική απόφαση που το εγκρίνει.

 

Το Καταστατικό αυτό αποτελούμενο από 33 άρθρα συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου, τα οποία υπογράφουν παρακάτω.

 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2003

Αριθμός Αποφάσεως 3715/2003

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από το Δικαστή Μιχαήλ-Αγγελο Γιαννακάκο, πρόεδρο τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησεως Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Στέλλα Μαστροπέτρου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 31 Μαρτίου 2003 για να δικάσει την εξής υπόθεση:

Των αιτούντων: 1) Ξενοφώντα Ρούσση του Αριστοτέλη, κατοίκου Αγίας
Παρασκευής, οδός Νικηταρά αρ. 8, 2) Γεωργίου Κουνάδη του Κοσμά,
κατοίκου Αγ. Βαρβάρας Αιγάλεω, οδός Ηπείρου αρ.58, 3) Αθανασίου Πέτσα
του Γεωργίου, κατοίκου Ν. Ψυχικού, οδός Υψηλάντου αρ. 46, 4) Ιωάννη
Δεσύπρη του Παναγιώτη, κατοίκου Ραφήνας, οδός Ναυτίλου αρ. 35, 5)
Αλεξίου Νάκου του Αναστασίου, κατοίκου Αργυρούπολης, οδός Κορυτσάς αρ.
5, 6) Γεωργίου Γκύζη του Ηλία, κατοίκου Βριλησσίων, οδός Δωδεκανήσου αρ.
12 και 7) Βάϊου Πριμικήρη του Δημητρίου, κατοίκου Ζωγράφου, οδός
Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 63, ως αποτελούντων την Προσωρινή Διοικητική Επιτροπή του υπό αναγνώριση Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητιατρική Εταιρεία Ιατρών Αγώνων («ΑΘΛ.ΕΤ.Ι.Α.») και έδρα την Αγ. Παρασκευή Αττικής, οδός Μεσογείων αρ*

439, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Στυλιανού

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η αίτηση τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 1899/2003, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων, αφού ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις του.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Οι αιτούντες ζητούν να αναγνωρισθεί και να εγγραφεί στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που τηρείται στο Δικαστήριο γι’ αυτό το σκοπό, το υπό σύσταση σωματείο με την επωνυμία «Αθλητιατρική Εταιρεία Ιατρών Αγώνων» (ΑΘΛ.ΕΤ.Ι.Α.), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Απικής.

Η υπό κρίση αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739,740 παρ. 1 και 787 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 12 του Συντάγματος, 78 επ.ΑΚ και 107 Εισ.ΝΑΚ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Οι αιτούντες νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 79ΑΚ, προσκομίζουν τα
ακόλουθα έγγραφα: 1)Το από 20-2-2003 πρακτικό ίδρυσης του σωματείου,
που υπογράφεται, σύμφωνα με το νόμο, από τα είκοσι τέσσερα (24) ιδρυτικά
του μέλη και περιλαμβάνει επιπλέον πίνακα των μελών της προσωρινής
διοίκησης, που εκλέχθηκε από τους ιδρυτές του 2) Το από 28-2-2003 2° φύλλο της υπ’ αριθμόν 3715/2003 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εκούσιας δικαιοδοσίας) καταστατικό του υπό σύσταση σωματείου, που αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα, φέρει χρονολογία, υπογράφεται νόμιμα από τα είκοσι τέσσερα (24) ιδρυτικά του μέλη και περιέχει όλα τα στοιχεία, που προβλέπονται με ποινή ακυρότητας από τη διάταξη του άρθρου 80ΑΚ.

Από τα έγγραφα αυτά αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την αναγνώριση σωματείου, του οποίου ο σκοπός του κατά το καταστατικό του είναι: α) Η κάλυψη αγώνων όλων ανεξαιρέτως των αθλημάτων, ομαδικών και ατομικών, με πτυχιούχους ιατρούς, που θα προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες κατά τη διάρκεια των αγώνων αυτών β) Η ως άνω κάλυψη αφορά και τους Ολυμπιακούς αγώνες του «Αθήνα 2004» ως και τους παραολυμπιακούς αγώνες (ατόμων με ειδικές ανάγκες) γ) Δυνατότητα κάλυψης των ανωτέρω αθλητικών εκδηλώσεων και με πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές και πτυχιούχους ΤΕΕΦΑ (γυμναστές), σε βοηθητικό ρόλο, που έχει σχέση με την επιστήμη τους δ) Η συνεργασία και η αμοιβαία συμπαράσταση, ο συντονισμός ενεργειών και η αλληλοβοήθεια τόσο με τους επίσημους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας όσο και άλλα μη κερδοσκοπικά Σωματεία ή φορείς, που επιδιώκουν ή εξυπηρετούν συναφείς σκοπούς.

Ο ανωτέρω σκοπός δεν είναι κερδοσκοπικός, ούτε αντίθετος στους ισχύοντες νόμους, την ηθική και τη δημόσια τάξη. Επομένως, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και να διαταχθούν όσα ορίζονται από τη διάταξη του άρθρου 81 παρ.1 του ΑΚ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει: 1) Τη δημοσίευση περίληψης σε μία ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα καθώς και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. Η περίληψη πρέπει να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία του από 28-2-2003 καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «Αθλητιατρική Εταιρεία Ιατρών Αγώνων» (ΑΘΛ.ΕΤ.Ι.Α), που ιδρύθηκε και εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

2) Την εγγραφή του σωματείου στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 2003.

Σημείωση:

Το ήδη υπάρχον καταστατικό της ΑΘΛΕΤΙΑ βρίσκεται σε διεργασία αναπροσαρμογής ορισμένων άρθρων και θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την τελική ολοκλήρωση του.