Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Αριθμός Αποφάσεως 3715/2003

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από το Δικαστή Μιχαήλ-Αγγελο Γιαννακάκο, πρόεδρο τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησεως Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Στέλλα Μαστροπέτρου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 31 Μαρτίου 2003 για να δικάσει την εξής υπόθεση:

Των αιτούντων: 1) Ξενοφώντα Ρούσση του Αριστοτέλη, κατοίκου Αγίας
Παρασκευής, οδός Νικηταρά αρ. 8, 2) Γεωργίου Κουνάδη του Κοσμά,
κατοίκου Αγ. Βαρβάρας Αιγάλεω, οδός Ηπείρου αρ.58, 3) Αθανασίου Πέτσα
του Γεωργίου, κατοίκου Ν. Ψυχικού, οδός Υψηλάντου αρ. 46, 4) Ιωάννη
Δεσύπρη του Παναγιώτη, κατοίκου Ραφήνας, οδός Ναυτίλου αρ. 35, 5)
Αλεξίου Νάκου του Αναστασίου, κατοίκου Αργυρούπολης, οδός Κορυτσάς αρ.
5, 6) Γεωργίου Γκύζη του Ηλία, κατοίκου Βριλησσίων, οδός Δωδεκανήσου αρ.
12 και 7) Βάϊου Πριμικήρη του Δημητρίου, κατοίκου Ζωγράφου, οδός
Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 63, ως αποτελούντων την Προσωρινή Διοικητική Επιτροπή του υπό αναγνώριση Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητιατρική Εταιρεία Ιατρών Αγώνων («ΑΘΛ.ΕΤ.Ι.Α.») και έδρα την Αγ. Παρασκευή Αττικής, οδός Μεσογείων αρ*

 

439, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Στυλιανού

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η αίτηση τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 1899/2003, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων, αφού ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις του.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Οι αιτούντες ζητούν να αναγνωρισθεί και να εγγραφεί στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που τηρείται στο Δικαστήριο γι' αυτό το σκοπό, το υπό σύσταση σωματείο με την επωνυμία «Αθλητιατρική Εταιρεία Ιατρών Αγώνων» (ΑΘΛ.ΕΤ.Ι.Α.), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Απικής.

Η υπό κρίση αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739,740 παρ. 1 και 787 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 12 του Συντάγματος, 78 επ.ΑΚ και 107 Εισ.ΝΑΚ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

Οι αιτούντες νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 79ΑΚ, προσκομίζουν τα
ακόλουθα έγγραφα: 1)Το από 20-2-2003 πρακτικό ίδρυσης του σωματείου,
που υπογράφεται, σύμφωνα με το νόμο, από τα είκοσι τέσσερα (24) ιδρυτικά
του μέλη και περιλαμβάνει επιπλέον πίνακα των μελών της προσωρινής
διοίκησης, που εκλέχθηκε από τους ιδρυτές του 2) Το από 28-2-2003 2° φύλλο της υπ' αριθμόν 3715/2003 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εκούσιας δικαιοδοσίας) καταστατικό του υπό σύσταση σωματείου, που αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα, φέρει χρονολογία, υπογράφεται νόμιμα από τα είκοσι τέσσερα (24) ιδρυτικά του μέλη και περιέχει όλα τα στοιχεία, που προβλέπονται με ποινή ακυρότητας από τη διάταξη του άρθρου 80ΑΚ.

Από τα έγγραφα αυτά αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την αναγνώριση σωματείου, του οποίου ο σκοπός του κατά το καταστατικό του είναι: α) Η κάλυψη αγώνων όλων ανεξαιρέτως των αθλημάτων, ομαδικών και ατομικών, με πτυχιούχους ιατρούς, που θα προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες κατά τη διάρκεια των αγώνων αυτών β) Η ως άνω κάλυψη αφορά και τους Ολυμπιακούς αγώνες του «Αθήνα 2004» ως και τους παραολυμπιακούς αγώνες (ατόμων με ειδικές ανάγκες) γ) Δυνατότητα κάλυψης των ανωτέρω αθλητικών εκδηλώσεων και με πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές και πτυχιούχους ΤΕΕΦΑ (γυμναστές), σε βοηθητικό ρόλο, που έχει σχέση με την επιστήμη τους δ) Η συνεργασία και η αμοιβαία συμπαράσταση, ο συντονισμός ενεργειών και η αλληλοβοήθεια τόσο με τους επίσημους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας όσο και άλλα μη κερδοσκοπικά Σωματεία ή φορείς, που επιδιώκουν ή εξυπηρετούν συναφείς σκοπούς.

Ο ανωτέρω σκοπός δεν είναι κερδοσκοπικός, ούτε αντίθετος στους ισχύοντες νόμους, την ηθική και τη δημόσια τάξη. Επομένως, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως κατ' ουσίαν βάσιμη και να διαταχθούν όσα ορίζονται από τη διάταξη του άρθρου 81 παρ.1 του ΑΚ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει: 1) Τη δημοσίευση περίληψης σε μία ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα καθώς και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. Η περίληψη πρέπει να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία του από 28-2-2003 καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «Αθλητιατρική Εταιρεία Ιατρών Αγώνων» (ΑΘΛ.ΕΤ.Ι.Α), που ιδρύθηκε και εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

2) Την εγγραφή του σωματείου στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 2003.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ