Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': ΕΚΛΟΓΕΣ

 

Άοθοο 26: Προκήρυξη εκλογών - Εφορευτική Επιτροπή

  1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής προκηρύσσονται από το Δ.Σ. ανά τριετία. Η προκήρυξη προσδιορίζει τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.
  2. Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Αυτή εκλέγεται από την Γ.Σ. με ψηφοφορία που προηγείται της ψηφοφορίας για την εκλογή του Δ.Σ. και προεδρεύεται από υπερψηφισμένο μέλος της Γ.Σ. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρακτικά, όπου καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις της καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

 

Άρθρο 27:  Εκλογικό σύστημα - Υποβολή  και ανακήρυξη υποψηφιοτήτων

  1. Η εκλογή των οργάνων του Σωματείου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
  2. Αμέσως μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής τίθενται στην διάθεση της από το Δ.Σ.:

α) ονομαστική κατάσταση των μελών κατά αλφαβητική σειρά, που περιέχει το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ταμειακή ενημερότητα καθώς και στήλη στην οποία θα υπογράφει το μέλος που θα ψηφίζει.

β) Τα ονόματα των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να υποβάλλονται μέχρι 24 ώρες πριν τις εκλογές.

 

Άρθρο 28: Ψηφοφορία

  1. Η ψηφοφορία γίνεται βάσει των αναφερόμενων στο άρθρο 29 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού ονομαστικών καταστάσεων των μελών, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου.

Η ψηφοφορία διεξάγεται μυστικά. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να εκδηλώσει την προτίμηση του σε ένα ψηφοδέλτιο της εκλογής του και το πολύ πέντε (5) υποψηφίους για το Δ.Σ., τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή και τόσους για τους αντιπροσώπους όσους προβλέπονται σε κάθε περίπτωση.

  1. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξης και την διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας και εποπτεύει ώστε οι εκλογές να διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού. Αποφαίνεται προσωρινά για κάθε ανακύπτουσα αμφισβήτηση ή υποβαλλόμενη ένσταση.

 

Άρθρο 29: Διαλογή - Ανακήρυξη επιτυχόντων

  1. Αφού περατωθεί η ψηφοφορία, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει σε διαλογή των ψηφοδελτίων, στην οποία δικαιούνται να παρίστανται ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.
  2. Η διαλογή τελειώνει με την σύνταξη και υπογραφή πρακτικού διαλογής ψηφοδελτίων, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των ψηφισάντων και εκείνος των εγκύρων, λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων, καθώς και κατά σειρά επιτυχίας τα ονόματα των υποψηφίων κάθε συνδυασμού ή του ενιαίου ψηφοδελτίου με τον αντίστοιχο αριθμών σταυρών προτίμησης για τον καθένα τους.

 

Άρθρο 30: Λήξη καθηκόντων Εφορευτικής Επιτροπής

1. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το τέλος των εκλογών και την ανάδειξη των επιτυχόντων συμβούλων, παραδίδει εντός τριών ημερών το εκλογικό υλικό στον Γεν. Γραμματέα του αποχωρούντος Δ.Σ. με απόδειξη παραλαβής του, περατώνοντας έτσι την αποστολή της. Ο υπερψηφισθείς αντιπρόσωπος παραδίδει τα οικεία στοιχεία στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 1264/82.

2. Ο απερχόμενος Γεν. Γραμματέας υποχρεούται να παραδώσει το παραπάνω υλικό μαζί με το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου στο νέο Δ. Σ.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ': ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Άρθρο 31: Τροποποίηση Καταστατικού

Η τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος Καταστατικού, γίνεται από την Γ.Σ. Για πιθανή διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία του ημίσεως 1/2 τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων ψηφισάντων μελών. Το τροποποιηθέν κείμενο θα ανακοινώνεται στα μέλη ένα (1) μήνα πριν τη σύγκληση της Γ.Σ. που θα επιληφθεί της τροποποίησης.

 

Άρθρο 32: Διάλυση

  1. Το Σωματείο διαλύεται:

α. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του καταστεί μικρότερος των είκοσι (20).

β. Με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, εφόσον το ζητήσει η διοίκηση του ή το 1/5 των μελών του και συντρέχει ένας από τους λόγους του άρθρου 105 Α.Κ.

γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.

  1. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου διενεργείται εκκαθάριση και η Γ.Σ. αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας του σωματείου.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η': ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 33: Εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού θα προκηρυχθούν από την προσωρινή διοίκηση του Σωματείου εντός τριών (3) το πολύ μηνών από τις δημοσιεύσεις του παρόντος καταστατικού σύμφωνα με όσα διατάσσει η δικαστική απόφαση που το εγκρίνει.

 

Το Καταστατικό αυτό αποτελούμενο από 33 άρθρα συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου, τα οποία υπογράφουν παρακάτω.

  

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2003

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ