Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Άρθρο 14: Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και αποφαίνεται για θέματα που με το καταστατικό είτε έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητα της είτε δεν έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Σωματείου. Η Γ.Σ. εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ., της ελεγκτικής και της εφορευτικής επιτροπής. Αποφασίζει για την έγκριση του απολογισμού και του προϋπολογισμού. Ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίζει για την απαλλαγή ή τον καταλογισμό ευθυνών σε αυτό. Εγκρίνει την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την οικονομική διαχείριση του σωματείου. Αποφασίζει για την οριστική διαγραφή μέλους, μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου.

Η Γ.Σ. συγκαλείται στην έδρα του Σωματείου με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται με τοιχοκόλληση στους πίνακες ανακοινώσεων στα γραφεία του σωματείου, πριν από 8 τουλάχιστον ημέρες. Προκειμένου για σύγκληση Γ.Σ. με θέμα εκλογές, η πρόσκληση γνωστοποιείται με τον ίδιο τρόπο πριν από τουλάχιστον 15 ημέρες.

Η Γ.Σ. διευθύνεται από 3μελές Προεδρείο εκλεγόμενο στην αρχή των εργασιών του. Αυτό ευθύνεται για την τήρηση των πρακτικών, τα οποία διαβάζονται και επικυρώνονται στο τέλος της συνεδρίασης και πριν την έναρξη των εκλογών.

Η Γ.Σ. συζητεί και αποφασίζει για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Για να περιληφθεί θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. απαιτείται η υποβολή αυτού στο Δ.Σ. πριν από 20 ημέρες τουλάχιστον από την σύγκληση τακτικής Γ.Σ. με έγγραφη αίτηση που να είναι υπογραμμένη από το 1/10 τουλάχιστον των μελών. Το Δ.Σ. αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της αίτησης. 2. Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Α. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο, μέσα στους δύο πρώτους μήνες κάθε ημερολογιακού έτους. Σε αυτήν υποβάλλονται προς έγκριση ο ισολογισμός, ο απολογισμός και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το περασμένο έτος καθώς και ο προϋπολογισμός για το τρέχον έτος.

Συζητείται επίσης και λαμβάνεται απόφαση για την έκθεση των πεπραγμένων που υποβάλλει το Δ.Σ.

Β. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται στις εξής περιπτώσεις:

α. Όταν το Δ.Σ. κρίνει αναγκαία τη σύγκληση της

β. Όταν ζητηθεί από το 1/10 των μελών, με έγγραφη αίτηση προς το

Δ.Σ., όπου αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα.

γ. Όταν ζητηθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή με έγγραφη αίτηση

προς το Δ.Σ., όπου θα αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.

Στις περιπτώσεις β και γ το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη

Γενική Συνέλευση μέσα σε 30 ημέρες το πολύ από την επίδοση της

αίτησης.

 

Άρθρο 15: Απαρτία Γ.Σ.

1 .Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Α.Κ., του νόμου 1264/82 και κάθε άλλης διάταξης νόμου ή του παρόντος καταστατικού, που προβλέπουν ειδικώς διαφορετική απαρτία, απαιτείται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων κατά τις συνελεύσεις των μελών, η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του όλου αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση, συγκαλείται δεύτερη με τα ίδια θέματα, εις την οποία λαμβάνονται αποφάσεις από τα παριστάμενα μέλη στην Γ.Σ. που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2.    Εάν η Γ.Σ. βρεθεί σε απαρτία και αρχίσει η συνεδρίαση,
εξακολουθεί αυτή να βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη κι αν
παραμείνουν, πάντως όχι λιγότερα του 1/5 του όλου αριθμού των
μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

 1. Όσο εξακολουθεί η συνεδρίαση, θέμα μη απαρτίας δημιουργείται μόνο με υποβολή προς το Προεδρείο της Γ.Σ. ένστασης περί μη απαρτίας που υπογράφεται από 10 τουλάχιστον μέλη.
 2. Εάν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. διαλύεται.

Οι αποφάσεις όμως που έχουν ληφθεί μέχρι τη διάλυση της Γ.Σ. λόγω μη απαρτίας, είναι έγκυρες.

 

Άρθρο 16: Λήψη αποφάσεων Γ.Σ.

 1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και πάντοτε ύστερα από ψηφοφορία με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.
 2. Ψηφοφορίες που αφορούν εκλογή συλλογικών οργάνων ή αντιπροσώπων σε ανώτερου βαθμού συνδικαλιστικές οργανώσεις, κήρυξη απεργίας, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και προσωπικά ζητήματα, έγκριση λογοδοσίας, επιβολή έκτακτων εισφορών και τροποποίηση του καταστατικού, είναι άκυρες αν δεν διεξαχθούν μυστικά.

3.  Αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών απαιτείται
για την λήψη αποφάσεων τροποποίησης ή συμπλήρωσης του
καταστατικού του Σωματείου ή διάλυσης αυτού, με την επιφύλαξη
του άρθρου 99 Α.Κ.

 

Άρθρο 17: Διοικητικό Συμβούλιο - Συγκρότηση

 1. Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο με τρία (3) αναπληρωματικά μέλη του κάθε τριετία με μυστική ψηφοφορία των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
 2. Το Δ.Σ. μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία και μέλος υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Σωματείου. Οι ιδιότητες Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία απαγορεύεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Για την κατανομή των αξιωμάτων αρκεί η σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία των δύο πρώτων σε σειρά ψήφων.
 3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Άσκηση καθηκόντων διοικήσεως από οποιοδήποτε μέλος του, μετά τη λήξη της θητείας απαγορεύεται, κάθε δε επιχειρούμενη πράξη είναι άκυρη.

 

 1. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ., η απερχόμενη διοίκηση οφείλει να παραδώσει σε αυτό τη διοίκηση του Σωματείου καθώς και κάθε ακίνητη και κινητή περιουσία του. ΓΓ αυτό συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής προσυπογραφόμενο, παρουσία και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής, από τους απερχόμενους και αναλαμβάνοντες Προέδρους, Γεν. Γραμματείς και Ταμίες.
 2. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Δ.Σ. αποχωρήσει λόγω παραίτησης ή κωλύματος πέραν του εξαμήνου ή αδικαιολόγητης αποχής επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις (οπότε θεωρείται ότι υπέβαλε παραίτηση), καλούνται από το Δ.Σ. τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας τους. Σε περίπτωση προσωρινού δικαιολογημένου κωλύματος μέχρι έξι (6) μηνών, καλούνται με την ίδια διαδικασία, τα αναπληρωματικά 'μέλη για προσωρινή αναπλήρωση και αποχωρούν όταν επιστρέψει το τακτικό μέλος.
 3. Σε περίπτωση παραίτησης ή κωλύματος τριών (3) και άνω από τα αρχικά εκλεγέντα μέλη, οι εναπομείναντες, μαζί με τους αναπληρωματικούς, οφείλουν μέσα σε δύο μήνες από την τελευταία παραίτηση, να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση, με θέμα " Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου".

 

Άρθρο 18: Καθήκοντα Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την τακτική και καθορίζει τους στόχους και τα μέσα για την επιτυχία και εκπλήρωση των σκοπών της οργάνωσης και ενεργεί πάνω σε όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την οργάνωση. Εφαρμόζει το Καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία της οργάνωσης και εγκρίνει κάθε δαπάνη μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Προπαρασκευάζει τις εργασίες της Γ.Σ. και εκτελεί τις αποφάσεις της. Συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό και καταρτίζει τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων του επομένου έτους και τους υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. προς έγκριση.

Το Δ.Σ. συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών τους. Το Δ.Σ. κατά τις συνεδριάσεις του ελέγχει την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων του από τα εκτελεστικά όργανα του, εγκρίνει ή μη τις ενέργειες τους, προγραμματίζει και αποφασίζει για τις παραπέρα ενέργειες και κατευθύνσεις.

2.Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την διεκπεραίωση των υποθέσεων του Σωματείου και την εκπλήρωση της αποστολής τους. Κάθε διαφωνία τους πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρείται στα πρακτικά του Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. δεν ευθύνεται για αποφάσεις λαμβανόμενες σε συνεδρίαση που δεν παραβρέθηκε ή που, παριστάμενο διαφώνησε.

 

Άρθρο 19: Συνεδριάσεις Δ.Σ. - Λήψη αποφάσεων

1. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το μήνα, σε έκτακτη δε, κάθε φορά, που το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν δυο (2) από τα μέλη του με έγγραφη αίτηση τους στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη το αργότερο στην επόμενη συνεδρίαση. Για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις απαιτείται η παρουσία τριών (3) τουλάχιστον μελών, σε κάθε δε συνεδρίαση προεδρεύει ο Πρόεδρος ή, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος.

2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα οπότε είναι μυστική.

3. Η ημέρα και η ώρα των τακτικών συνεδριάσεων ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. μετά την συγκρότηση του σε σώμα. Στις έκτακτες συνεδριάσεις τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται με έγγραφες προσκλήσεις, στις οποίες αναγράφονται απαραίτητα και τα θέματα που θα συζητηθούν.

4.   Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις του, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και κηρύσσεται έκπτωτο του αξιώματος του, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. που αναγράφεται στα πρακτικά, οπότε αντικαθίσταται από τον κατά σειρά επιτυχίας, αναπληρωματικό σύμβουλο.

 

Άρθρο 20: Πειθαρχική ευθύνη των μελών του Δ.Σ.

 1. Πέρα από όσα αναφέρονται στο άρθρο 9, τα οποία έχουν ισχύ και για τα μέλη του Δ.Σ. αυτά υπόκεινται και στην ποινή της έκπτωσης από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.

Για την επιβολή της έκπτωσης αρμόδιο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία επιλαμβάνεται μετά από έγγραφη αναφορά τριών (3) μελών του Δ.Σ. ή του 1/6 τουλάχιστον των μελών του Σωματείου, ή τέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής. Σε αυτή την Γενική Συνέλευση πρέπει να παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και για να ληφθεί απόφαση απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 τουλάχιστον των παρόντων.

 1. Η ποινή της έκπτωσης επιβάλλεται όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι: α. Επίδειξη αδιαφορίας για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του.

β. Χρησιμοποίηση της ιδιότητας του για προσωπική ωφέλεια.

γ. Παράβαση του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ.

δ. Η από την Ελεγκτική Επιτροπή διαπιστούμενη παράβαση

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 26 του παρόντος

καταστατικού.

 

Άρθρο 21: Αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ.

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι η κεφαλή του με κύρος και προβολή οπωσδήποτε πτυχιούχος ειδικευμένος ιατρός που καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες του τις σχέσεις με τους τρίτους και ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής ή άλλης Αρχής. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σε αυτές και καταρτίζει με τον Γεν. Γραμματέα την ημερήσια διάταξη.

 1. Υπογράφει όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με την διοίκηση και την οργάνωση, καθώς και όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών και τις αποδείξεις και έγγραφα.
 2. Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., κοινοποιεί και δέχεται αγωγές και ασκεί όλα τα ένδικα μέσα.

4.      Εάν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Εάν απουσιάζουν ή κωλύονται συγχρόνως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, τότε καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο σύμβουλος που πλειοψήφησε στις εκλογές από τις οποίες αναδείχθηκε το Δ.Σ.

5.  Ο Πρόεδρος επικουρείται στο έργο του από τον Αντιπρόεδρο στον
οποίο μπορεί να εκχωρήσει μέρος των αρμοδιοτήτων του, ύστερα
από σχετική έγκριση του Δ.Σ.

Άρθρο 22: Αρμοδιότητες Γεν. Γραμματέα

1.   Ο Γεν. Γραμματέας φυλάσσει τα αρχεία και την σφραγίδα του Σωματείου. Τηρεί μητρώο μελών και το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των  συνεδριάσεων. Φροντίζει για την σύνταξη των ανακοινώσεων και την διεξαγωγή της αλληλογραφίας.

2.     Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και για την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων του Σωματείου.

3.   Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από το μέλος υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων.

 

Άρθρο 23: Αρμοδιότητες Ταμία

 1. Ο Ταμίας κρατεί το ταμείο του Σωματείου και ενεργεί όλες τις εισπράξεις του με εντάλματα που υπογράφονται από τον ίδιο κάτω από τη σφραγίδα του σωματείου. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία.
 2. Κάνει όλες τις πληρωμές με εντάλματα που υπογράφονται από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.

3.    Τηρεί τα βιβλία εισπράξεων - πληρωμών και περιουσίας,
φυλάσσει τα μπλοκ αποδείξεων και τα λοιπά παραστατικά στοιχεία.

 1. Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό της ταμειακής διαχείρισης.
 2. Καταρτίζει τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό εισηγούμενος την επεξεργασία τους στο Δ.Σ. για την υποβολή τους προς έγκριση στη Γ.Σ.
 3. Καταθέτει στην Τράπεζα που έχει προκριθεί από το Δ.Σ. στο όνομα και για λογαριασμό του Σωματείου κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ, δυνάμενο το ποσό τούτο να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ. ανάλογα με τις ανάγκες της οργάνωσης.
 4. Ανάληψη εκ μέρους του χρηματικών ποσών από τις καταθέσεις του Σωματείου στην Τράπεζα, επιτρέπεται μετά από ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.
 5. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

 

Άρθρο 24: Αρμοδιότητες υπευθύνου δημοσίων σχέσεων

Έχει την υπευθυνότητα για τις δημόσιες σχέσεις του Σωματείου με την Πολιτεία, δήμους, οργανισμούς, εταιρείες, συλλόγους, νομικά πρόσωπα με γραπτό ή ηλεκτρονικό τύπο.

 

Άρθρο 25: Ελεγκτική Επιτροπή

 1. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εποπτεία του Δ.Σ. ως προς την οικονομική διαχείριση του Σωματείου. Συντάσσει έκθεση ελέγχου εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, μετά την σύνταξη του Απολογισμού - Ισολογισμού και την υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ.
 2. Ασκεί έλεγχο οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο στα τηρούμενα βιβλία και δικαιολογητικά εισπράξεων και πληρωμών της οργάνωσης.
 3. Δικαιούται να ζητήσει από το Δ.Σ. τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών.

Το Δ. Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. εντός μηνός από την αίτηση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η Ε.Ε. συγκαλεί η ίδια την Γ.Σ. εντός 20ημέρου και την ενημερώνει σχετικά.

4. Η Ε.Ε. είναι τριμελής, εκλέγεται δε ανά τριετία με δύο αναπληρωματικά μέλη ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. στις αρχαιρεσίες που προβλέπει το άρθρο με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Πρόεδρος της Ε.Ε. ορίζεται το μέλος που πλειοψήφησε.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ