Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΠΟΡΟΙ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΒΙΒΛΙΑ

 

Άρθρο11:Πόροι

Tακτικοί πόροι είναι:

α. Το δικαίωμα εγγραφής που ανέρχεται στα σαράντα (40) ευρώ και προκαταβάλλεται με την εγγραφή.

β. Η ετήσια συνδρομή που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε (25) ευρώ και εισπράττεται απευθείας από τα μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την αναπροσαρμογή της ετήσιας συνδρομής μετά από εισήγηση του Δ.Σ.

γ. Τα τακτικά εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Σωματείου ( τόκοι καταθέσεων κλπ.)

  1. Έκτακτοι πόροι είναι:

α. Οι έκτακτες εισφορές των μελών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ., καθώς και οι εθελοντικές εισφορές τους.

β. Τα έσοδα από την οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων.

γ. Κάθε ποσό που προέρχεται από δωρεά, κληρονομιά, κληροδοσία ή επιχορήγηση. Τα παραπάνω γίνονται δεκτά κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Η αποδοχή κληρονομιάς από το Σωματείο γίνεται πάντοτε επ' ωφελεία απογραφή.

 

Άρθρο 12: Διαχείριση

  1. Το Σωματείο τηρεί λογαριασμό σε ένα από τα καταστήματα Τραπεζών που εδρεύουν στην Αθήνα. Σε αυτόν κατατίθεται κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.
  2. Η περιουσία του Σωματείου δεν μπορεί να διατεθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζει το καταστατικό, ούτε η εκμετάλλευση της μπορεί να συνιστά άσκηση κερδοσκοπικής δραστηριότητας, παρά μόνο να αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

 

Άρθρο 13: Βιβλία και Στοιχεία

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία, αριθμημένα και θεωρημένα, πριν χρησιμοποιηθούν, από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών:

α. Μητρώου Μελών, όπου καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό τα

στοιχεία των μελών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός

δελτίου ταυτότητας και χρονολογίες εγγραφής - διαγραφής).

β. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.

γ. Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Ταμείου, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι

εισπράξεις και πληρωμές.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ