Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Άρθρο 5: Εγγραφή μελών

 1. Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει κάθε πτυχιούχος ιατρός και πτυχιούχος φυσικοθεραπευτής και τελειόφοιτος ΤΕΕΦΑ (γυμναστής) εφόσον αυτός δηλώσει ότι αποδέχεται τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και επιθυμεί να συμβάλλει στην πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.
 2. Η εγγραφή του νέου μέλους γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου καταβάλλοντος το ποσό της εγγραφής και την ετήσια συνδρομή που αρχικά καθορίζονται για μεν την εγγραφή το ποσό των σαράντα (40) ευρώ για δε την ετήσια συνδρομή στο ποσό των είκοσι πέντε (25) ευρώ. Τα ως άνω ποσά ετησίως θα αναπροσαρμόζονται από την Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής προτάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Με αυτήν ο αιτών ζητεί την εγγραφή του στο μητρώο μελών και δηλώνει:

α. Την θέση την οποία καταλαμβάνει με την συγκεκριμένη ιδιότητα, ιατρός ή φυσικοθεραπευτής ή γυμναστής, η οποία επιβεβαιώνεται με την προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου του πτυχίου του β. Την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του και τους αριθμούς των τηλεφώνων του

γ. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της αίτησης στην πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίαση του. 3. Επίτιμα μέλη του σωματείου μπορούν να ονομασθούν ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. όσοι προσέφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στο Σωματείο.

 

Άρθρο 6: Αποχώρηση μελών

 1. Κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί να αποχωρήσει από αυτό, ύστερα από έγγραφη γνωστοποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Εάν κάποιο μέλος καθυστερεί την συνδρομή του πλέον του ενός έτους και μετά παρόδου δύο μηνών από σχετική ειδοποίηση του ταμία.
 3. Κάθε μέλος που αποχωρεί υποχρεούται να καταβάλλει τις συνδρομές ολόκληρου του έτους, μέσα στο οποίο γίνεται η αποχώρηση, εξακολουθεί δε να ευθύνεται απέναντι στο Σωματείο για κάθε υποχρέωση που είχε αναλάβει κατά το χρόνο που διετέλεσε μέλος του.
 4. Σε περίπτωση που το μέλος που αποχωρεί αρνείται να καταβάλλει τις οφειλόμενες συνδρομές του, το Σωματείο μπορεί να το ενάγει ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.
 5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. εάν κάποιο μέλος παραβαίνει το καταστατικό και τις αποφάσεις του Σωματείου είτε η συμπεριφορά του αντιβαίνει του σκοπούς αυτού. Η απόφαση διαγραφής λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των ψηφισάντων μελών.

6.     Μέλη που αποχωρούν από το Σωματείο, μπορούν να
επανεγγραφούν, θεωρούμενα ως νέα μέλη.

 

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις

Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται:

α. Να καταβάλλουν τις οφειλόμενες προς το Σωματείο συνδρομές, β. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, γ. Να πειθαρχούν στις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου.

 

δ. Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στις διάφορες εκδηλώσεις της οργάνωσης.

ε. Να αναλαμβάνουν αξιώματα και να εκτελούν κάθε εργασία που τους αναθέτει το Δ.Σ. ή η Γ.Σ.

 

Άρθρο 8: Δικαιώματα

Τα μέλη του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς αυτό, έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, να ψηφίζουν σε αυτές, να ελέγχουν τη Διοίκηση του Σωματείου καθώς και να εκλέγουν και εκλέγονται σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

 

Άρθρο 9: Πειθαρχικές ευθύνες

 1. Στα μέλη που παραβαίνουν το καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και που η διαγωγή τους είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα του Σωματείου, μπορούν να επιβληθούν ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος οι ακόλουθες ποινές:

α. Έγγραφη επίπληξη, β. Μομφή.

γ. Προσωρινή διαγραφή ενός έτους, δ. Οριστική διαγραφή.

 1. Η έγγραφη επίπληξη και η μομφή επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία, μετά από έγγραφη αναφορά του 1/20 των μελών του Σωματείου ή 4 μελών του Δ.Σ. και με πλειοψηφία 5/9 αυτού. Οι ποινές αυτές μπορούν όμως να επιλυθούν και από την Γ. Σ. σε μέλος της για επίδειξη ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Η προσωρινή και οριστική διαγραφή επιβάλλονται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται μετά από μυστική ψηφοφορία.

Το θέμα εισάγεται στη Γ.Σ. μετά από πρόταση του 1/10 των μελών προς το Δ.Σ. ή μετά από απόφαση του Δ.Σ. και συζητείται στην πρώτη Γ.Σ.

3. Πριν την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής το υπό κατηγορία μέλος καλείται σε έγγραφη απολογία, η οποία πρέπει να υποβληθεί το αργότερο σε 15 ημέρες. Απολογία μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

Άρθρο 10: Διαγραφή

 1. Με απόφαση του Δ.Σ. διαγράφονται από μέλη του σωματείου:

α. Όσοι έπαψαν να συγκεντρώνουν τις οριζόμενες στο άρθρο 5 παρ. 1 προϋπόθεσης για την εγγραφή τους ως μελών .

β. Όσοι καθυστερούν την συνδρομή τους πέραν του έτους

γ. Όσοι έχουν υποπέσει σε παράπτωμα που έχει επισύρει την

επιβολή ως ποινής της οριστικής διαγραφής.

δ. Όσοι, χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, δεν πήραν μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησης του Σωματείου.